New technologies

New technologies

Nowym obszarem działalności Spółki jest realizacja zadań w zakresie budowy magazynów energii.

Proces realizacji innowacyjnych projektów Bateryjnych Systemów Magazynowania Energii można podzielić w uproszczeniu na:

 • Dostosowanie opracowanej i zbadanej technologii do wymagań Inwestora i warunków lokalnych funkcjonalność, wymiarowanie;
 • Adaptacja wybranych rozwiązań do istniejących warunków technicznych i sieci–projekt techniczny i sprawy formalno-prawne;
 • Dostawa i budowa Bateryjnego Systemu Magazynowania Energii oraz infrastruktury towarzyszącej;
 • Badania, odbiór i eksploatacja.

Zadania towarzyszące realizacji projektów innowacyjnych związanych z budową Bateryjnych Systemów Magazynowania Energii:

 1. Sprawy formalno-prawne:
  • Planistyka (MPZP, DLICP, warunki zabudowy) - zgodność zamierzenia inwestycyjnego z prawem lokalnym;
  • Prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane;
  • Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie prac budowlanych.
 2. Analiza stanu istniejącego::
  • Lokalizacja inwestycji – geodezja, warunki gruntowe;
  • Istniejąca infrastruktura techniczna – dokumentacja powykonawcza, wizja w terenie; instrukcje eksploatacji;
  • Warunki przyłączenia, standardy techniczne sieci;
  • Doradztwo techniczne dotyczące specyfiki polskiego systemu elektroenergetycznego.
 3. Projekty techniczne adaptacji systemów magazynowania energii, przykładowy zakres:
  • Projekt budowlano–wykonawczy fundamentów pod kontener-zależny od wybranych funkcjonalności, wymagań przeciwpożarowych etc.;
  • Projekt obwodów pierwotnych i wtórnych związanych z budową nowego lub modernizacją istniejącego pola rozdzielni;
  • Projekt linii zasilających SN i nn uwzględniając potrzeby własne systemu magazynowania energii;
  • Projekt monitoringu budowanej infrastruktury, ochrona odgromowa;
  • Projekt uziemienia systemu magazynowania energii;
  • Projekt pomiaru energii i rejestracji parametrów jakości energii;
  • Projekt części teletechnicznej–podłączenie systemu magazynowania energii do istniejącej sieci (zabezpieczenia, sterowanie).
 4. Budowa Bateryjnego Systemu Magazynowania Energii:
  • Organizacja placu budowy, objęcie funkcji Kierownika Budowy, prowadzenie dziennika budowy;
  • Organizacja i kontrola zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Kontrola dostaw materiałów budowlanych związanych z adaptacją istniejącej infrastruktury;
  • Dostawa i instalacja Bateryjnego Systemu Magazynowania Energii ze szczególnym uwzględnieniem charakteru wykonywanych zadań (instalacja modułów bateryjnych, kontrola stanu na każdym etapie);
  • Wykonanie prac adaptacyjnych na istniejącej infrastrukturze;
  • Harmonogramowanie i nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z założonym planem..
 5. Pomiary i odbiór:
  • Pomiary napięć i rezystancji modułów bateryjnych przed i po montażu;
  • Odbiory SAT (Site Acceptance Test) modernizowanych, rozbudowywanych obiektów;
  • Aktualizacja Instrukcji Eksploatacji istniejącej infrastruktury lub opracowanie nowej;
  • Dokumentacja powykonawcza;
  • Pozwolenie na użytkowanie.

Początki firmy sięgają roku 2000. PILE ELBUD powstała na bazie kadry inżynieryjno-technicznej wywodzącej się z Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Kraków.

Jako profesjonalna firma specjalizujemy się w kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych dla całej branży budownictwa elektroenergetycznego, począwszy od projektowania oraz pozyskania prawa drogi poprzez kompletację dostaw, wykonawstwo i rozruch aż do przekazania obiektu Inwestorowi.

Dane kontaktowe