Planistyka

Planistyka

Od roku 2016 PILE ELBUD S. A. rozszerzyła zakres działalności o usługi związane z planowaniem przestrzennym. Dysponując zespołem osób posiadającym wieloletnie doświadczenie w projektowaniu urbanistycznym, zdobytym w małopolskich pracowniach urbanistycznych i biurach projektowych. Do szeregu opracowań planistycznych, w których realizacji braliśmy udział, można zaliczyć min. projekty na terenie gmin Grudziądz, Osielsko, Papowo Biskupie, Lisewo, Kijewo Królewskie, Płużnica, Zławieś Wielka (woj. kujawsko – pomorskie), Kotuń, Grębków, Sulejówek (woj. mazowieckie) oraz miast Połaniec (woj. Świętokrzyskie), Kalisz (woj. Wielkopolskie), Hrubieszów i Zwierzyniec (woj. Lubelskie). PILE ELBUD S. A. prowadziła procedury planistyczne poprzedzające realizacje obiektów liniowych w województwach kujawsko – pomorskim, wielkopolskim i małopolskim.

Interdyscyplinarny zespół PILE ELBUD S.A., jest gotowy wykonać wszystkie prace planistyczne, w ich pełnym zakresie. Jest to szczególnie ważne do zachowania pożądanego harmonogramu oraz tempa prac, a na etapie uzgodnień poszczególnych opracowań, umożliwia szybkie reagowanie na uwagi organów opiniujących i uzgadniających

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie planowania przestrzennego oraz dynamicznie rozwijający się zespół daje gwarancję świadczenia kompleksowych usług na najwyższym poziomie.

Oferujemy kompleksową współpracę w zakresie oceny zgodności inwestycji z dokumentami planistycznymi, przygotowania materiałów przedprojektowych związanych z przystąpieniem do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich wykonania.

Zapraszamy do współpracy w zakresie:
 • projektowania urbanistycznego, w tym sporządzania:
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, gminy
  • prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
  • materiałów do wniosku o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
  • prognoz oddziaływania na środowisko
  • ekspertyz w zakresie prawa miejscowego
  • analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz oceny aktualności studium i planów miejscowych
  • analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowania inwestycji, w tym opracowania:
  • wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • studiów zgodności inwestycji z dokumentami planistycznym
 • przygotowania inwestycji, w tym opracowania:
  • opracowań ekofizjograficznych
  • prognoz oddziaływania na środowisk
  • ocen oddziaływania na środowisko

Początki firmy sięgają roku 2000. PILE ELBUD powstała na bazie kadry inżynieryjno-technicznej wywodzącej się z Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Kraków.

Jako profesjonalna firma specjalizujemy się w kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych dla całej branży budownictwa elektroenergetycznego, począwszy od projektowania oraz pozyskania prawa drogi poprzez kompletację dostaw, wykonawstwo i rozruch aż do przekazania obiektu Inwestorowi.

Dane kontaktowe