CSR

Główne zadania

Zapobieganie zanieczyszczeniom i negatywnemu wpływowi na środowisko w trakcie wykonywanych zadań

intro-image
background item

Bezpieczeństwo

Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Znacząca rola na rynku

Utrzymywanie znaczącej roli na rynku w realizowanym zakresie produktów i usług

Najwyższy poziom jakości

Projektowanie, budowa i modernizacja obiektów elektroenergetycznych, traktów światłowodowych oraz masztów telekomunikacyjnych o najwyższym poziomie jakości i spełniających oczekiwania najbardziej wymagających klientów

01

Zaangażowanie Zarządu i Kierownictwa w promowanie, rozwijanie i realizowanie działań z zakresu; BHP, środowiska i jakości wśród załogi

02

Utrzymywanie najwyższych kwalifikacji pracowników oraz uwzględnianie opinii pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

03

Rozpoznawanie i reagowanie na potrzeby klientów oraz stałą bezkonfliktową współpracę z inwestorami zapewniającą ich zadowolenie

04

Stosowanie materiałów i technologii o poziomie jakości, ekologii oraz bezpieczeństwa, zapewniających najwyższą niezawodność realizowanych obiektów

05

Zapewnienie zasobów i środków umożliwiających skuteczną realizację podejmowanych działań oraz gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiązującymi wymaganiami

06

Zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia organizacja się zobowiązuje, w tym dotyczących aspektów jakościowych, środowiskowych i BHP

07

Ustalenie celów jakościowych, BHP oraz środowiskowych zgodnych z kierunkiem strategicznym i kontekstem Firmy

08

Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym

09

Systematyczne doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania norm: ISO9001:2015, ISO14001:2015
oraz ISO 45001:2018

background item

Zintegrowany System Zarządzania

Norma PN-EN ISO 9001

To standard jakościowy akceptowany i rozpoznawany na całym świecie. Standard ten obejmuje wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa i zaleca objęcie realizowanych w przedsiębiorstwie procesów cyklem Deminga.

Do głównych wymagań normy PN-EN ISO 9001 należy ukierunkowanie przedsiębiorstwa na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, poprzez:

 • wprowadzenie nadzoru nad udokumentowaną informacją (dokumentami)
 • zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością
 • usystematyzowanie zarządzania zasobami
 • ustanowienie procesów realizacji wyrobu
 • dokonywanie systematycznego monitorowania (pomiarów): realizowanych procesów, zadowolenia klienta, wytwarzanych wyrobów oraz ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa, poprzez planowanie i wdrażanie działań doskonalących.

Norma środowiskowa PN-EN ISO 14001

Jest to system zarządzania organizacją, ukierunkowany na eliminowanie niekorzystnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne.

Jej zasady obejmują dążenie do stałej poprawy w zakresie gospodarki odpadami i ściekami, emisji do atmosfery oraz eliminowanie wszelkich innych zagrożeń związanych z niekorzystnym wpływem na środowisko w czasie wykonywania prac.

Eliminowanie niekorzystnego wpływu na środowisko w naszym przedsiębiorstwie należy realizować poprzez:

 • dbałość o stan techniczny maszyn i urządzeń przez systematyczne prowadzenie przeglądów i koniecznych napraw i konserwacji
 • wymiana parku maszynowego (samochodów, urządzeń technologicznych) na bardziej nowoczesny celem ograniczenia emisji spalin i zanieczyszczenia gleby, przez wyciek płynów eksploatacyjnych
 • prowadzenie gospodarki odpadami - gromadzenie odpadów i przekazywanie ich celem utylizacji, firmom do tego uprawnionym zgodnie z obowiązującym prawem
 • wykorzystywanie płyt drogowych w procesie technologicznym w celu zmniejszenia stopnia dewastacji terenu
 • natychmiastowe reagowanie na wystąpienie uchybień w zakresie ochrony środowiska w postaci np. skażenia gleby, pożaru, uszkodzeń roślinności itp.
 • nadzór w zakresie ochrony środowiska nad podwykonawcami wykonującymi prace dla naszego przedsiębiorstwa. Pracownicy podwykonawcy powinni spełniać takie same warunki jak nasi pracownicy

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 45001

Jest on częścią ogólnego systemu zarządzania organizacją, którego zadaniem jest działanie w zakresie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Osiągnięcie wymagań normy 45001 BHP realizujemy poprzez:

 • planowanie działań z udziałem służby BHP
 • zapewnienie pracownikom niezbędnych środków ochrony osobistej i odzieży ochronnej i narzędzi
 • terminowe przeprowadzanie badań lekarskich oraz okresowych szkoleń BHP
 • sporządzanie planów BIOZ i zapoznanie z nimi pracowników
 • prowadzenie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy i zapoznanie z nią pracowników
 • bezwzględne stosowanie środków ochrony indywidualnej
 • prowadzenie przez służbę BHP okresowych kontroli na budowach oraz wypełnianie zaleceń pokontrolnych
 • zgłaszanie wypadków przy pracy i sytuacji potencjalnie wypadkowych
 • nadzór w zakresie BHP nad podwykonawcami wykonującymi prace dla naszego przedsiębiorstwa - pracownicy podwykonawcy powinni spełniać takie same warunki jak nasi pracownicy
 • wspólne działanie Kierownictwa i Pracowników na rzecz poprawy BHP

Zaufali nam

Rozpocznij współpracę z nami.

Wycenimy Twój projekt.