Kodeks etyki

 

Kodeks Postępowania Etycznego

obowiązujący w PILE ELBUD Spółka Akcyjna

 

Celem Kodeksu Postępowania Etycznego obowiązującego w PILE ELBUD SA jest kształtowanie właściwej kultury i zasad etycznych życia, w tym szczególnie kultury pracy wewnątrz Spółki oraz pomiędzy Spółką a jej otoczeniem.

 

Kodeks adresowany jest do wszystkich osób zatrudnionych w Spółce PILE ELBUD SA niezależnie od zajmowanego stanowiska, stażu pracy, formy zawartej umowy, wymiaru etatu i zakresu powierzonej odpowiedzialności.

Postanowienia Kodeksu kierujemy ponadto do naszych klientów, partnerów biznesowych, akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy działających w otoczeniu Spółki PILE ELBUD.

Niniejszy Kodeks bazuje na zasadach etycznych takich jak praworządność, rzetelność, przejrzystość
i odpowiedzialność. Wskazane w Kodeksie wartości oraz zasady mają motywować i wspierać w osiąganiu wspólnych celów – zarówno biznesowych, jak i indywidualnych.

Celem Zarządu Spółki PILE ELBUD jest zapewnienie sprawiedliwych i równych warunków traktowania w procesie podejmowania decyzji, oferowania usług wysokiej jakości, trwałego rozwoju Spółki, finansowej integralności
i zaangażowania w kwestie społeczne i środowiskowe.

  


  

I. Nasze wartości

 1. Zdrowie
 2. Jakość i serwis
 3. Uczciwość
 4. Ciągły rozwój
 5. Bezpieczeństwo

  


  

II. Ogólne zasady etyczne obowiązujące w PILE ELBUD

 1. Praworządność – przestrzeganie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów
  w biznesie.
 2. Rzetelność – terminowe wywiązywanie się z postanowień zawartych w kontraktach. Dbanie, aby relacje
  z kontrahentami oparte były na profesjonalizmie oraz wzajemnym zaufaniu.
 3. Przejrzystość – prowadzenie działalności w sposób przejrzysty i jasny dla klientów, partnerów biznesowych, akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy działających w otoczeniu PILE ELBUD.
 4. Własność intelektualna – zapewnianie bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych.
 5. Ciągły rozwój – podejmowanie działań gwarantujących rozwój i umożliwiających dalsze doskonalenie się pracowników.

  


  

III. Trwały rozwój Spółki i utrzymanie dynamiki wzrostu zysków osiągany uczciwymi metodami

 1. Zarząd czuwa nad osiągnięciem strategicznych celów Spółki: dbając o trwały rozwój i utrzymanie dynamiki wzrostu zysków, a także nadzorując działalność Spółki i kładąc nacisk na osiąganie dobrych wyników poprzez postępowanie zgodnie z etyką i kierowanie się zasadami trwałego rozwoju.
 2. Korespondencja prowadzona z klientami Spółki jest kompletna, prowadzona w sposób właściwy
  i transparentny.
  Opracowujemy raporty finansowe w taki sposób, aby przedstawić jasny i rzetelny obraz transakcji i sprawozdań finansowych.
 3. Brak zagrożenia dla naszej finansowej integralności. Operacje finansowe i transakcje handlowe są sprawdzane w należyty sposób; następnie poddawane są akceptacji. Interesy osobiste nie mają wpływu na ocenę lub podejmowanie decyzji biznesowych.
 4. Chronimy nasze aktywa przed zagrożeniami oraz nadzorujemy ich właściwe wykorzystanie w celach handlowych, zawsze postępując zgodnie z prawem.
 5. Chronimy informacje poufne Spółki oraz szanujemy informacje poufne dotyczące osób trzecich.
 6. Chronimy prawa własności przemysłowej Spółki i szanujemy prawa własności przemysłowej osób trzecich.
 7. Zapewniamy ciągłość działania Spółki w ramach praktyk odpowiedzialnego zarządzania, zobowiązując się do podjęcia wszelkich starań, aby kontynuować dostawę podstawowych produktów i świadczenie usług
  w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej.

  


  

IV. Preferowany przez kontrahentów partner biznesowy

 1. Dążymy do tego, aby kontrahenci Spółki czerpali pełną satysfakcję ze współpracy z PILE ELBUD. Wsłuchujemy się w ich potrzeby i oczekiwania, aby świadczyć usługi najwyższej jakości we wszystkich aspektach relacji biznesowych.
 2. Jesteśmy świadomi wagi wolnej konkurencji. PILE ELBUD konkuruje na rynku z wieloma innymi podmiotami
  i zawsze czyni to zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony konkurencji, przepisami antytrustowymi i regulacjami w zakresie uczciwego handlu.
 3. Nie tolerujemy działań o charakterze korupcyjnym w celu osiągnięcia naszych celów handlowych.
  Nie tolerujemy bezpośrednich, ani pośrednich działań o charakterze korupcyjnym.
 4. Jesteśmy świadomi wagi odpowiedzialnej reklamy biorąc pod uwagę charakter naszych usług, dlatego działamy zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do tego rodzaju działalności oraz przestrzegamy surowych zasad etycznych w zakresie reklamy naszych produktów i usług.

  


  

V. Relacje wewnętrzne – szacunek i partnerstwo

 1. Jako pracownicy wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Spółkę PILE ELBUD.
 2. Traktujemy naszych pracowników sprawiedliwie, równo oraz z szacunkiem, promując wzajemny szacunek. Nie tolerujemy żadnej formy prześladowania lub dyskryminacji.
 3. Różnorodność jest wartością - chcemy stworzyć środowisko pracy, które umożliwi wszystkim pracownikom rozwinięcie ich maksymalnego potencjału. Pragniemy przyciągnąć i utrzymać osoby utalentowane i otwarte, które cechuje pozytywne nastawienie, a ich zachowanie wpisuje się w wartości Spółki.
 4. Zapewniamy sprawiedliwe, etyczne i bezpieczne warunki pracy. Szanujemy prawo pracowników do prywatności, bez uszczerbku dla monitorowania i sprawowania kontroli zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa. Dążymy do ciągłej poprawy zdrowia i higieny pracy pracowników, zarządzając sprawami związanymi ze zdrowiem i higieną pracy na wszystkich poziomach.
 5. Nie akceptujemy pracy dzieci, ani jakichkolwiek form pracy przymusowej.
 6. Stosujemy profesjonalne kryteria selekcji, zapewniając obiektywność procesu rekrutacyjnego.
 7. Czynimy wszelkie starania, aby umożliwiać pracownikom uczestniczenie w szkoleniach na najwyższym poziomie, w celu przygotowania pracowników do obecnych i przyszłych zadań i obowiązków.
 8. Kierownicy jednostek organizacyjnych w Spółce motywują i dbają o rozwój pracowników, oraz propagują wartości w ramach swoich zespołów, zapewniając pracownikom pełną samodzielność w wykonywaniu swoich obowiązków i dbając o efektywność pracy.
 9. Pracownicy PILE ELBUD mają obowiązek chronić własności Spółki i korzystać z niej w sposób właściwy
  i efektywny.
 10. Zapewniamy wolność słowa i wyrażania opinii, pod warunkiem, że prawo to jest wykonywane zgodnie
  z postanowieniami określonymi w Kodeksie oraz nie wiąże się z powstaniem szkody w wypełnieniu obowiązków pracownika. Szanujemy prawo do wolność pracowników do zrzeszania się.

  


  

VI. Bezpieczeństwo informacji

 1. Wszelkie informacje, dokumenty lub dane, które pracownicy uzyskują lub poznają w wyniku swojej pracy w Spółce są poufne, bez względu na to, czy informacje należą do samej Spółki, czy osoby trzeciej.
 2. Pracownikom znana jest Polityka Spółki dotycząca ochrony danych, która obejmuje zasady, regulaminy
  i procedury wdrożone, aby zapewnić zgodność z regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień ww. Polityki.
 3. Środki technologiczne udostępnione przez PILE ELBUD pracownikom w celu rozwijania ich działalności zawodowej – w tym, w szczególności, sprzętu komputerowego, poczty elektronicznej i urządzeń mobilnych – są przeznaczone do wykorzystania w celach zawodowych.

  


  

VII. Wybór najkorzystniejszej oferty przy zachowaniu maksymalnej bezstronności i obiektywności

 1. Oczekujemy, że nasi kontrahenci będą przestrzegać przepisów prawa w krajach, w których prowadzą działalność, będą stosować się do zasad społecznej odpowiedzialności i przestrzegać zasad etyki w ich praktykach biznesowych zgodnie z postanowieniami określonymi w Kodeksie.
 2. Zarządzamy Spółką w sposób uporządkowany i transparentny, zawsze szukając kilku potencjalnych kontrahentów, aby zapewnić bezstronność i skuteczność działań.
 3. Dokonujemy oceny naszych kontrahentów w oparciu o obiektywne kryteria, zachowując przez cały czas transparentność procesu zarówno wewnątrz Spółki jak i w stosunku do samych dostawców i kontrahentów, z którymi staramy się utrzymać długoterminowe relacje biznesowe.
 4. Budujemy relacje na wzajemnym zaufaniu, jednocześnie sprawując maksymalną kontrolę i zachowując profesjonalizm.
 5. Pracownicy nie są uprawnieni do przyjmowania prezentów, korzyści osobistych lub innego rodzaju rekompensaty finansowej od dostawców, kontrahentów lub od jakiegokolwiek podmiotu prawnego, bądź osoby fizycznej, która ma zamiar zostać dostawcą lub kontrahentem Spółki.
 6. Zapewniamy, że nasi dostawcy mają ciągłą zdolność do dostarczania swoich produktów i usług wymaganej jakości i po ustalonych cenach. Stale nadzorujemy usprawnienia wprowadzane przez producentów oraz zawieramy stosowne umowy w sprawie jakości, aby zapewnić, że dany produkt jest zgodny z ustalonymi specyfikacjami i obowiązującymi przepisami prawa przez cały okres, w którym będzie użytkowany.

  


  

VIII. Transparentność, przeciwdziałanie korupcji oraz konfliktom interesów

 1. Nie dopuszczamy do czerpania oraz oferowania innym jakichkolwiek korzyści z tytułu sprawowanych funkcji
  i pełnionych obowiązków.
 2. Unikamy jakichkolwiek form nepotyzmu.
 3. Nie akceptujemy jakichkolwiek przejawów korupcji, w tym przyjmowania i wręczania łapówek.
 4. Unikamy relacji, które mogłyby wpłynąć na przeprowadzane procesy decyzyjne lub spowodować pozorny lub rzeczywisty konflikt pomiędzy interesem prywatnym, a interesem Spółki.
 5. Jednym z naszych podstawowych obowiązków jest unikanie nawet potencjalnych konfliktów interesów.
 6. W przypadku powstania konfliktu interesów lub w przypadku, gdy pracownik znajdzie się w sytuacji, która może wiązać się lub prowadzić do powstania konfliktu interesów, pracownik zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie swojego bezpośredniego przełożonego w celu rozwiązania powstałego problemu w sposób uczciwy i transparentny.

  


  

IX. Zaangażowanie w kwestie środowiskowe i społeczne

 1. Bierzemy pełną odpowiedzialność za wpływ działań Spółki na środowisko. Stosujemy się do ograniczeń ekologicznych wynikających z przepisów prawa.
 2. Utrzymujemy system zgodny z normą środowiskową ISO 14001 stanowiący istotny element korporacyjnego systemu zarządzania kluczowymi procesami.
 3. Stosujemy się do kryteriów zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w zarządzaniu Spółką poprzez opracowywanie formalnych polityk w zakresie zarządzania oraz tworzenie systemów mających zastosowanie w sferach ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zapewniając transparentność informacji oraz zewnętrzną kontrolę wyników zrealizowanych w tych sferach.
 4. Poprzez inwestycje i rozwój firmy tworzymy nowe miejsca pracy.