Dla akcjonariuszy

Kontakt z akcjonariuszami

Zarząd PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515479, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 września 2022 r., godz. 9:00, w siedzibie Spółki przy ul. Ciepłowniczej 20, 31-574 Kraków z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.
 7. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.
  • pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki
  • sposobu podziału zysku za rok 2021
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
 8. Zamknicie obrad.

Zarząd PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515479, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 września 2021 r., godz. 9:00, w siedzibie Spółki przy ul. Ciepłowniczej 23, 31-574 Kraków z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2020 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
 7. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2020 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
  • sposobu podziału zysku za rok 2020
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
  • wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 8. Zamknicie obrad.

Zarząd Spółki pod firmą PILE ELBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), niniejszym po raz drugi wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w sekretariacie Spółki pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki pod firmą PILE ELBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), niniejszym po raz pierwszy wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w sekretariacie Spółki pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515479, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 września 2020 r., godz. 9:00, w siedzibie Spółki przy ul. Ciepłowniczej 23, 31-574 Kraków z następującym porządkiem obrad: '%}

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
 7. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
  • rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego Spółki za rok 2018 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki.
  • sposobu pokrycia straty za rok 2019.
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
  • wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
  • zmiany statutu Spółki.
 8. Zamknięcie obrad.

Zwołujący Walne Zgromadzenie informuje o możliwości udziału w walnym zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do wymogów art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje treść proponowanej zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §28 Statutu Spółki:

§28

 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do wypłaty akcjonariuszom.
 2. Decyzje w sprawach podziału zysku pomiędzy akcjonariuszy, w sprawie wyłączenia zysku od podziału i w sprawie pokrycia strat podejmowane są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 3. Wyłączony od podziału zysk może być przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego lub na inny fundusz.
 4. Akcjonariusze uczestniczą w zysku przeznaczonym do wypłaty proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji.

Otrzymuje następujące brzmienie.:

§28

 1. Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do wypłaty akcjonariuszom.
 3. Decyzje w sprawach podziału zysku pomiędzy akcjonariuszy, w sprawie wyłączenia zysku od podziału i w sprawie pokrycia strat podejmowane są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 4. Wyłączony od podziału zysk może być przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego lub na inny fundusz.
 5. Akcjonariusze uczestniczą w zysku przeznaczonym do wypłaty proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji.