Dla akcjonariuszy

Kontakt z akcjonariuszami

Zarząd PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515479, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2023 r., godz. 9:00, w siedzibie Spółki przy ul. Ciepłowniczej 20, 31-574 Kraków z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2022 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
 7. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2022 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
  • sposobu podziału zysku za rok 2022
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
  • zmiany Statutu Spółki
 8. Zamknicie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje treść proponowanej zmiany w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowe brzmienie §6 pkt 5 Statutu Spółki:

„§6 pkt 5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na żądanie Akcjonariusza, Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą liczbę akcji lub na pojedyncze akcje.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§6 pkt 5. (skreślony)”.

2. Dotychczasowe brzmienie §15 pkt 2 Statutu Spółki:

„§15 pkt 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej obecny na Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§15 pkt 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej obecny na Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.”

3. Dotychczasowe brzmienie §21 pkt 2 lit. a) Statutu Spółki:

„§21 pkt 2. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

a) ocena sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§21 pkt 2. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

a) ocena sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy."

4. Dotychczasowe brzmienie §27 pkt 3 Statutu Spółki:

„§27 pkt 3. Odpisy sprawozdania finansowego i sprawozdań organów Spółki oraz odpisy opinii biegłego rewidenta, są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, nie później niż na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§27 pkt 3. Odpisy sprawozdania finansowego i sprawozdań organów Spółki oraz odpisy opinii biegłego rewidenta, są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

Zarząd PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515479, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 września 2022 r., godz. 9:00, w siedzibie Spółki przy ul. Ciepłowniczej 20, 31-574 Kraków z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.
 7. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.
  • pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki
  • sposobu podziału zysku za rok 2021
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
 8. Zamknicie obrad.

Zarząd PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515479, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 września 2021 r., godz. 9:00, w siedzibie Spółki przy ul. Ciepłowniczej 23, 31-574 Kraków z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2020 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
 7. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2020 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
  • sposobu podziału zysku za rok 2020
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
  • wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 8. Zamknicie obrad.

Zarząd Spółki pod firmą PILE ELBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), niniejszym po raz drugi wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w sekretariacie Spółki pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki pod firmą PILE ELBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), niniejszym po raz pierwszy wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w sekretariacie Spółki pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515479, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 września 2020 r., godz. 9:00, w siedzibie Spółki przy ul. Ciepłowniczej 23, 31-574 Kraków z następującym porządkiem obrad: '%}

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
 7. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
  • rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego Spółki za rok 2018 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki.
  • sposobu pokrycia straty za rok 2019.
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
  • wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
  • zmiany statutu Spółki.
 8. Zamknięcie obrad.

Zwołujący Walne Zgromadzenie informuje o możliwości udziału w walnym zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do wymogów art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje treść proponowanej zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §28 Statutu Spółki:

§28

 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do wypłaty akcjonariuszom.
 2. Decyzje w sprawach podziału zysku pomiędzy akcjonariuszy, w sprawie wyłączenia zysku od podziału i w sprawie pokrycia strat podejmowane są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 3. Wyłączony od podziału zysk może być przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego lub na inny fundusz.
 4. Akcjonariusze uczestniczą w zysku przeznaczonym do wypłaty proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji.

Otrzymuje następujące brzmienie.:

§28

 1. Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do wypłaty akcjonariuszom.
 3. Decyzje w sprawach podziału zysku pomiędzy akcjonariuszy, w sprawie wyłączenia zysku od podziału i w sprawie pokrycia strat podejmowane są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 4. Wyłączony od podziału zysk może być przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego lub na inny fundusz.
 5. Akcjonariusze uczestniczą w zysku przeznaczonym do wypłaty proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji.