FAQ

Linie przesyłowe:

Wyłączenie zerwanego przewodu spod napięcia następuje w czasie 0,1 s, czyli zanim zetknie się on z ziemią.

Nie, nie ściągają piorunów. Miejsce uderzenia pioruna jest losowe. Linie najwyższych napięć wyposażone są w przewody odgromowe, co chroni je przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Obecność przewodów odgromowych umieszczonych nad przewodami fazowymi powoduje, że przed wyładowaniami atmosferycznymi chroniony jest również obszar o szerokości kilkudziesięciu metrów wzdłuż całej linii napowietrznej.

Nie, ani linia ani stacja w żaden sposób nie zakłócają sygnałów radiowych i telewizyjnych, z uwagi na fakt, że częstotliwość pól w tym przypadku jest bardzo niska.

Nie, i nie potwierdza tego żadna renomowana instytucja naukowa. Argumentem może być również to, że linie te istnieją tuż przy zabudowie od dziesiątek lat. W samej Polsce istnieje ponad 14 000 km linii najwyższych napięć. W Europie mówimy o ok. 150 000 km. Każda linia energetyczna budowana jest z poszanowaniem rygorystycznych norm środowiskowych wraz z pozyskaniem wszelkich wymaganych decyzji.

Linie przesyłowe są jednym ze źródeł pól elektromagnetycznych w środowisku. Są to pola niskiej częstotliwości 50 Hz (herców), takie same jak wytwarzane przez urządzenia elektryczne używane w każdym domu np. odkurzacz, pralkę czy żelazko. Pole elektromagnetyczne składa się z pola elektrycznego i magnetycznego. Ich wartości, jakie mogą być emitowane do środowiska, są określone przepisami prawa. Polska ma w tym zakresie bardzo rygorystyczne normy – najbardziej rygorystyczne w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy uznaje się, że nawet długotrwałe przebywanie w obszarze oddziaływania pól o wartościach wyższych niż podane w wyżej wymienionym rozporządzeniu, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.

Linie przesyłowe są jednym ze źródeł pól elektromagnetycznych w środowisku. Są to pola niskiej częstotliwości 50 Hz (herców), takie same jak wytwarzane przez urządzenia elektryczne używane w każdym domu np. odkurzacz, pralkę czy żelazko. Pole elektromagnetyczne składa się z pola elektrycznego i magnetycznego. Ich wartości, jakie mogą być emitowane do środowiska, są określone przepisami prawa. Polska ma w tym zakresie bardzo rygorystyczne normy – najbardziej rygorystyczne w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy uznaje się, że nawet długotrwałe przebywanie w obszarze oddziaływania pól o wartościach wyższych niż podane w wyżej wymienionym rozporządzeniu, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.

Linie przesyłowe są jednym ze źródeł pól elektromagnetycznych w środowisku. Są to pola niskiej częstotliwości 50 Hz (herców), takie same jak wytwarzane przez urządzenia elektryczne używane w każdym domu np. odkurzacz, pralkę czy żelazko. Pole elektromagnetyczne składa się z pola elektrycznego i magnetycznego. Ich wartości, jakie mogą być emitowane do środowiska, są określone przepisami prawa. Polska ma w tym zakresie bardzo rygorystyczne normy – najbardziej rygorystyczne w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy uznaje się, że nawet długotrwałe przebywanie w obszarze oddziaływania pól o wartościach wyższych niż podane w wyżej wymienionym rozporządzeniu, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.

Linie przesyłowe są jednym ze źródeł pól elektromagnetycznych w środowisku. Są to pola niskiej częstotliwości 50 Hz (herców), takie same jak wytwarzane przez urządzenia elektryczne używane w każdym domu np. odkurzacz, pralkę czy żelazko. Pole elektromagnetyczne składa się z pola elektrycznego i magnetycznego. Ich wartości, jakie mogą być emitowane do środowiska, są określone przepisami prawa. Polska ma w tym zakresie bardzo rygorystyczne normy – najbardziej rygorystyczne w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy uznaje się, że nawet długotrwałe przebywanie w obszarze oddziaływania pól o wartościach wyższych niż podane w wyżej wymienionym rozporządzeniu, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.

Stacje elektroenergetyczne:

Nie, ani linia ani stacja w żaden sposób nie zakłócają sygnałów radiowych i telewizyjnych, z uwagi na fakt, że częstotliwość pól w tym przypadku jest bardzo niska.

Prawo drogi i planistyka:

Nie, i nie potwierdza tego żadna renomowana instytucja naukowa. Argumentem może być również to, że linie te istnieją tuż przy zabudowie od dziesiątek lat. W samej Polsce istnieje ponad 14 000 km linii najwyższych napięć. W Europie mówimy o ok. 150 000 km. Każda linia energetyczna budowana jest z poszanowaniem rygorystycznych norm środowiskowych wraz z pozyskaniem wszelkich wymaganych decyzji.

Nie. Dzięki służebności przesyłu Inwestor uzyska jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w związku z jej budową i eksploatacją. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego, ale nie skutkuje przeniesieniem własności. Potwierdzić to może każdy notariusz.

Jeśli zostaną wyczerpane wszelkie możliwości negocjacyjne i mimo to nie dojdzie do porozumienia z właścicielem nieruchomości, Ustawa o gospodarce nieruchomościami (z dnia 21 sierpnia 1997 r.) pozwala na realizację drogi administracyjnej. Administracja rządowa (np. Starosta), może ograniczyć w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości m.in. przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z prawem możliwe jest również wystąpienie do właściwego sądu rejonowego z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu. Instytucja służebności przesyłu uregulowana jest w Kodeksie cywilnym.

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych jest jednym z licznych determinantów procesu budowy linii najwyższych napięć. Tzw. specustawa nie zwalnia Inwestora z obowiązku pozyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji właściwych organów administracji publicznej, w tym decyzji środowiskowej.

Główny celem stosowania specustawy jest więc dyscyplinowanie procedur i decyzji administracyjnych. Niemniej inwestycje poprzedzone są zawsze szerokimi konsultacjami społecznymi, w tym dialogiem z władzami właściwych jednostek samorządu terytorialnego, przy pełnym zagwarantowaniu ustawowych praw właścicieli nieruchomości.

W celu zapewnienia strefy ochrony dla każdej linii elektroenergetycznej tworzy się tzw. pas technologiczny w celu prawidłowej obsługi linii. W tym pasie występują ograniczenia dotyczące budowy budynków mieszkalnych i budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W pasie technologicznym Inwestor ma prawo poruszać się podczas budowy i w przyszłości – podczas konserwacji czy modernizacji linii.

Rozruchy:

Do najważniejszych zabezpieczeń należą:

  1. Zabezpieczenie odcinkowe
  2. Zabezpieczenie odległościowe
  3. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
  4. Zabezpieczenie nadprądowe
  5. Zabezpieczenie różnicowe transformatora
  6. Automatyka Samoczynnego Ponownego Załączenia
  7. Automatyka Odciążająca
  8. Lokalna Rezerwa Wyłącznikowa
  9. Zabezpieczenie Szyn zbiorczych

i wiele innych….  

Do zapewnienia prawidłowej pracy systemu elektroenergetycznego niezbędne są przekaźniki zabezpieczeniowe (cyfrowe, elektromechaniczne) instalowane na stacjach elektroenergetycznych, które w sytuacjach awaryjnych (zwarciowych) umożliwiają selektywne wyłączanie części uszkodzonej sieci a po ustąpieniu zwarcia mogą odbudować pierwotny układ sieci. Żeby zabezpieczenia zostały dopuszczone do pracy muszą zostać odpowiednio skonfigurowane i nastawione przez specjalistów w tym zakresie.

Wyspecjalizowana kadra inżynierska z wieloletnim doświadczeniem, wyposażona w niezbędną aparaturę pomiarową umożliwiającą wykonanie wszelkich sprawdzeń i pomiarów wymaganych przez normy, przepisy i standardy Inwestora.

Rozruchy obiektów elektroenergetycznych to całość sprawdzeń i prac kontrolno – pomiarowych mających na celu umożliwienie przeprowadzenia pozytywnego odbioru przez Inwestora i załączenie obiektu pod napięcie i obciążenie.