Prawo drogi i planistyka

Prawo drogi i planistyka

intro-image

Realizując inwestycje z zakresu elektroenergetycznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych, PILE ELBUD SA pozyskiwała tytuły prawne do nieruchomości położonych na terenie wielu województw.

ŁĄCZYMY POTENCJAŁY

Interdyscyplinarny i doświadczony zespół PILE ELBUD SA jest gotowy wykonać wszystkie prace planistyczne w zakresie oceny zgodności inwestycji z dokumentami planistycznymi, przygotowania materiałów przedprojektowych związanych z przystąpieniem do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich wykonania.

projektowanie urbanistyczne, w tym sporządzenia:

 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, gminy
 • prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
 • materiałów do wniosku o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • prognoz oddziaływania na środowisko
 • ekspertyz w zakresie prawa miejscowego
 • analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz oceny aktualności studium i planów miejscowych
 • analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przygotowanie inwestycji, w tym opracowania:

 • wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • studiów zgodności inwestycji z dokumentami planistycznymi
 • opracowań ekofizjograficznych
 • prognoz oddziaływania na środowisk
 • ocen oddziaływania na środowisko

pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości położonych na trasie inwestycji liniowych, w tym:

 • prowadzenie negocjacji i uzgodnień z właścicielami,
 • przeprowadzanie postępowań administracyjnych dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości lub zobowiązania do udostępnienia nieruchomości
Icon
ponad 20 lat doświadczenia na rynku
Icon
kompleksowość, czyli od zezwolenia na budowę, aż po relizację
Icon
własne zaplecze maszyn, pojazdów oraz specjalistycznego sprzętu
Icon
doświadczona kadra menadżersko-inżynieryjna oraz wysoko wykwalifikowane brygady techników i instalatorów

Nie, i nie potwierdza tego żadna renomowana instytucja naukowa. Argumentem może być również to, że linie te istnieją tuż przy zabudowie od dziesiątek lat. W samej Polsce istnieje ponad 14 000 km linii najwyższych napięć. W Europie mówimy o ok. 150 000 km. Każda linia energetyczna budowana jest z poszanowaniem rygorystycznych norm środowiskowych wraz z pozyskaniem wszelkich wymaganych decyzji.

Nie. Dzięki służebności przesyłu Inwestor uzyska jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w związku z jej budową i eksploatacją. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego, ale nie skutkuje przeniesieniem własności. Potwierdzić to może każdy notariusz.

Jeśli zostaną wyczerpane wszelkie możliwości negocjacyjne i mimo to nie dojdzie do porozumienia z właścicielem nieruchomości, Ustawa o gospodarce nieruchomościami (z dnia 21 sierpnia 1997 r.) pozwala na realizację drogi administracyjnej. Administracja rządowa (np. Starosta), może ograniczyć w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości m.in. przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z prawem możliwe jest również wystąpienie do właściwego sądu rejonowego z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu. Instytucja służebności przesyłu uregulowana jest w Kodeksie cywilnym.

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych jest jednym z licznych determinantów procesu budowy linii najwyższych napięć. Tzw. specustawa nie zwalnia Inwestora z obowiązku pozyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji właściwych organów administracji publicznej, w tym decyzji środowiskowej.

Główny celem stosowania specustawy jest więc dyscyplinowanie procedur i decyzji administracyjnych. Niemniej inwestycje poprzedzone są zawsze szerokimi konsultacjami społecznymi, w tym dialogiem z władzami właściwych jednostek samorządu terytorialnego, przy pełnym zagwarantowaniu ustawowych praw właścicieli nieruchomości.

W celu zapewnienia strefy ochrony dla każdej linii elektroenergetycznej tworzy się tzw. pas technologiczny w celu prawidłowej obsługi linii. W tym pasie występują ograniczenia dotyczące budowy budynków mieszkalnych i budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W pasie technologicznym Inwestor ma prawo poruszać się podczas budowy i w przyszłości – podczas konserwacji czy modernizacji linii.

Zobacz również

Realizacje

 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania: Budowa linii 110kV relacji Wygoda-Muchówka i stacji GPZ Muchówka

Zobacz więcej

Strefa wiedzy

 

CDE sercem BIM

Zobacz więcej

Rozpocznij współpracę z nami.

Wycenimy Twój projekt.