Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania: Budowa linii 110kV relacji Wygoda-Muchówka i stacji GPZ Muchówka

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania: Budowa linii 110kV relacji Wygoda-Muchówka i stacji GPZ Muchówka


STATUS PROJEKTU

status
W trakcie realizacji

ZAMAWIAJĄCY

author
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

KATEGORIA

settings
Prawo drogi i planistyka

CZAS TRWANIA PROJEKTU

time
2020 - 2023
image

Opis inwestycji:

PILE ELBUD S.A. realizuje również kontrakty dotyczące prac projektowych. Jednym z takich zadań, jest „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania: Budowa linii 110kV relacji Wygoda-Muchówka i stacji GPZ Muchówka” dla Tauron Dystrybucja S.A.

1. sporządzenie koncepcji rozwiązań technicznych dla linii 110kV oraz planu zagospodarowania terenu pod podstację GPZ Muchówka

2. opracowanie dokumentacji prawnej i projektu wykonawczego w zakresie:

  • wprowadzenia planowanego napowietrznego ciągu liniowego 110kV relacji Wygoda-Muchówka do pola nr 5 SE 110/15kV Wygoda poprzez konstrukcje wsporcze i napowietrzne i wewnętrzny szynoprzewód 110kV – SF¬6, a ponadto dostosowania do nowych warunków pracy SE 110/15kV Wygoda wymaga aparatura zabezpieczająca, automatyka stacyjna, telemechanika i telekomunikacja
  • budowy linii napowietrzno-kablowej 110kV wraz z przewodem światłowodowym OPGW relacji realizowana SE 110/15kV Wygoda – planowana SE 110/15kV Muchówka jako linia dwutorowa wraz z linią 110kV relacji Wygoda-Dobczyce na odcinku od SE Wygoda do słupa nr 20, na pozostałym odcinku jako linia jednotorowa
  • budowy kompletnej SE 110/15kV Muchówka z rozdzielnią napowietrzną 110kV w układzie H5, dwusekcyjną jednosystemową, budynkiem z pomieszczeniami rozdzielnic 15kV, potrzeb własnych i pozostałej infrastruktury pomocniczej, zabudową dwóch transformatorów 110/15kV o mocy 40MVA każdy wraz z całą infrastrukturą zewnętrzną
  • wraz z przebudową linii SN stanowiących podbudowę kabli światłowodowych, mającą na celu wprowadzenie linii SN do nowego GPZ Muchówka, należy przewidzieć również wprowadzenie i zakończenie kabli światłowodowych na przełącznicach w pomieszczenie łączności w nowym GPZ Muchówka
  • budowa powiązań istniejących linii 15kV z nową GPZ Muchówka, które należy wykonać jako kablowe
  • demontaż istniejącej rozdzielni RS Muchówka
  • przebudowa istniejących linii napowietrznych kolidujących z planowanymi liniami napowietrznymi 110kV relacji Wygoda-Muchówka
  • budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV dla zasalania odbiorców na niskim napięciu, którzy zasilani są obecnie z transformatora potrzeb własnych w RS Muchówka, stację transformatorową 15/0,4kV należy zasilić z linii Kurów-Muchówka

3. zawarcie notarialnych umów służebności przesyłu dla projektowanych linii 110kV wraz z wypłatą wynagrodzeń i obsługa prawną

4. zakup niezbędnego terenu projektowanej stacji Muchówka wraz z wypłatą wynagrodzeń i obsługa prawną

5. zawarcie notarialnych umów służebności gruntowej dla drogi dojazdowej do projektowanej stacji Muchówka wraz z wypłatą wynagrodzeń i obsługą prawną

Rozpocznij współpracę z nami.

Wycenimy Twój projekt.