Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych
osobowych przez PILE ELBUD S.A.

PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie, Ciepłownicza 23 (31-574 Kraków) KRS: 0000515479, NIP: 6792628182, REGON: 357146655. (dalej: "PILE ELBUD" lub "Administrator"), jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe następujących kategorii osób:

 1. osób kontaktujących się z PILE ELBUD (telefonicznie, mailowo lub listownie) oraz osób, z którymi PILE ELBUD kontaktuje się w wyżej wspomniany sposób;
 2. klientów PILE ELBUD;
 3. kontrahentów PILE ELBUD oraz ich pracowników i współpracowników
 4. kandydatów do pracy lub osób ubiegających się o zawarcie umów cywilnoprawnych.

Osoby kontaktujące się z PILE ELBUD S.A. telefonicznie, mailowo lub listownie oraz osoby, z którymi PILE ELBUD kontaktuje się w wyżej wspomniany sposób


  1. Administrator danych osobowych

Administratorem państwa danych osobowych jest PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie, (Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków). Z Administratorem oraz Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się w nstępujący sposób:

   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej - pod adresem [email protected];
   2. listownie - pod adresem PILE ELBUD S.A. ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków z dopiskiem ADO;
   3. telefonicznie - pod numerem 12 262 91 98;

2. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe PILE ELBUD przetwarza w celu nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes PILE ELBUD (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące jej działalności lub załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy.


3. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

PILE ELBUD przetwarza Państwa dane obejmujące w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu i adres email. Powyższe dane PILE ELBUD otrzymuje bezpośrednio od Państwa.


4. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym PILE ELBUD zleciło usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane kontrahentom PILE ELBUD, jeśli jest to uzasadnione w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie lub załatwienie zainicjowanej przez Państwa sprawy.

Państwa dane będą przechowywane przez czas konieczny do obsługi zapytania lub załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub pytanie. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


5. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PILE ELBUD przysługują Państwu następujące prawa:

   1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
   2. prawo dostępu do danych;
   3. prawo do sprostowania danych;
   4. prawo do usunięcia danych;
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
   6. prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Pracownicy lub współpracownicy
kontrahentów PILE ELBUD S.A.

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie, (Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków). Z Administratorem oraz Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się w następujący sposób:

   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej - pod adresem [email protected];
   2. listownie - pod adresem PILE ELBUD S.A. ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków z dopiskiem ADO;
   3. telefonicznie - pod numerem 12 262 91 98;

2. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe PILE ELBUD przetwarza w celu wykonywania umów z reprezentowanym przez Państwa kontrahentem oraz w celu przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń oraz odpowiedzi na przesłane pytania.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes PILE ELBUD polegający na możliwości bieżącego kontaktu z kontrahentami oraz wykonana zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


3. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

PILE ELBUD przetwarza Państwa dane obejmujące w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu i adres email. Powyższe dane PILE ELBUD otrzymuje bezpośrednio od Państwa.


4. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom, którym PILE ELBUD zleciło usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres wykonania umowy łączącej PILE ELBUD z jej kontrahentem oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania umowy łączącej PILE ELBUD z reprezentowanym przez Państwa kontrahentem.

Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


5. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PILE ELBUD przysługują Państwu następujące prawa:

   1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
   2. prawo dostępu do danych;
   3. prawo do sprostowania danych;
   4. prawo do usunięcia danych;
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
   6. prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o vhronie danych osobowych.

Kandydaci do pracy w PILE ELBUD S.A. lub osoby
ubiegające się o zawarcie umów cywilnoprawnych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie, (Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków). Z Administratorem oraz Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się w następujący sposób:

   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej - pod adresem [email protected];
   2. listownie - pod adresem PILE ELBUD S.A. ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków z dopiskiem ADO;
   3. telefonicznie - pod numerem 12 262 91 98;

2. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie poniższych podstaw prawnych:

   1. w przypadku umów o pracę:
    1. Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę (rt. 6 ust. 1 lit. b RODO) − w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
    2. Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli przekazują Państwo dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
    3. Uzasadniony interes PILE ELBUD (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych, PILE ELBUD S.A. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Państwa umiejętności i kwalifikacje.
    4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   2. w przypadku umów cywilnoprawnych:
    1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz ewentualnie innych danych przekazanych w szczególności w CV i liście motywacyjnym.
    2. Uzasadniony interes PILE ELBUD (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych, PILE ELBUD ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Państwa umiejętności i kwalifikacje.
    3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procedur zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, aby:

    1. ocenić Państwa kwalifikacje do pracy lub wykonywania określonych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
    2. ocenić Państwa zdolności i umiejętności potrzebne do pracy lub wykonywania określonych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
    3. wybrać odpowiednią osobę do pracy w PILE ELBUD S.A. lub wykonywania określonych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Podanie danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie Państwa do pracy w PILE ELBUD S.A. lub zawarcie z Państwem określonej umowy cywilnoprawnej.


3. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państwo aplikują lub do czasu zakończenia procesu zmierzającego do zawarcia określonej umowy cywilnoprawnej.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji lub procesów zmierzających do zawarcia określonej umowy cywilnoprawnej, Państwa dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu ich zebrania.

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym PILE ELBUD zleciło usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.


4. Prawa podmiotów danych

Przysługują Państwu następujące prawa:

   1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
   2. prawo dostępu do danych;
   3. prawo do sprostowania danych;
   4. prawo do usunięcia danych;
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
   6. prawo do przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny PILE ELBUD lub na adres poczty elektronicznej wskazane w pkt 1.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.