Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych
osobowych przez PILE ELBUD S.A.

PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 20, 31-574 Kraków, KRS: 0000515479, NIP: 6792628182, REGON: 357146655 (dalej: "PILE ELBUD" lub "Administrator"), jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe następujących kategorii osób:

 1. osób kontaktujących się z PILE ELBUD (telefonicznie, mailowo lub listownie) oraz osób, z którymi PILE ELBUD kontaktuje się w wyżej wspomniany sposób;
 2. klientów PILE ELBUD;
 3. kontrahentów PILE ELBUD oraz ich pracowników i współpracowników
 4. kandydatów do pracy lub osób ubiegających się o zawarcie umów cywilnoprawnych.

Osoby kontaktujące się z PILE ELBUD S.A. telefonicznie, mailowo lub listownie oraz osoby, z którymi PILE ELBUD kontaktuje się w niniejszy sposób


  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie, (ul. Ciepłownicza 20, 31-574 Kraków), KRS: 0000515479, NIP: 6792628182, REGON: 357146655. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się w następujący sposób:

   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej - pod adresem [email protected]
   2. listownie - pod adresem PILE ELBUD S.A. ul. Ciepłownicza 20, 31-574 Kraków z dopiskiem ADO
   3. telefonicznie - pod numerem 12 262 91 98

2. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe PILE ELBUD przetwarza w celu; nawiązania z Państwem kontaktu, komunikacji z Państwem, odpowiedzi na przesłane lub otrzymane od Państwa w inny sposób zgłoszenie lub zapytanie, załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z dokonanym zapytaniem, zgłoszeniem, czy zainicjowaną  przez Państwa sprawą lub przetwarzaniem danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes PILE ELBUD (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności prowadzenia przez PILE ELBUD korespondencji związanej z  działalnością niniejszej spółki, przekazania odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące jej działalności lub załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy, a także polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z dokonanym zapytaniem, zgłoszeniem, czy zainicjowaną przez Państwa sprawą lub przetwarzaniem danych osobowych.


3. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

PILE ELBUD przetwarza Państwa dane obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu i adres email. Powyższe dane PILE ELBUD otrzymuje bezpośrednio od Państwa. PILE ELBUD przetwarza także inne, wyżej niewymienione dane osobowe, jeżeli PILE ELBUD otrzyma od Państwa takie dane.


4. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PILE ELBUD, w tym w szczególności usługi informatyczne, prawne, księgowe, płatnicze, jak również podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (takich jak sądy i organy państwowe).

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane kontrahentom PILE ELBUD, jeśli jest to uzasadnione i konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie lub załatwienie zainicjowanej przez Państwa sprawy.

Państwa dane będą przechowywane przez czas konieczny do obsługi zapytania lub załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy, za wyjątkiem danych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z dokonanym zapytaniem, zgłoszeniem, czy zainicjowaną przez Państwa sprawą lub przetwarzaniem danych osobowych, które będą przechowywane - do momentu przedawnienia roszczeń z niniejszego tytułu albo do momentu wniesienia sprzeciwu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie lub pytanie, a także w celu załatwienia Państwa sprawy. W przypadku braku podania danych osobowych,  nie będzie możliwe skierowanie do Państwa odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie lub pytanie, a także załatwienie zainicjowanej przez Państwa sprawy.

Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


5. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PILE ELBUD przysługują Państwu następujące prawa:

   1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   2. prawo dostępu do danych;
   3. prawo do sprostowania danych;
   4. prawo do usunięcia danych;
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
   6. prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Pracownicy lub współpracownicy
kontrahentów PILE ELBUD S.A.

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Ciepłownicza 20, 31-574 Kraków), KRS: 0000515479, NIP: 6792628182, REGON: 357146655. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się w następujący sposób:

   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej - pod adresem [email protected];
   2. listownie - pod adresem PILE ELBUD S.A. ul. Ciepłownicza 20, 31-574 Kraków z dopiskiem ADO;
   3. telefonicznie - pod numerem 12 262 91 98;

2. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe PILE ELBUD przetwarza w celu wykonywania umów zawartych przez PILE ELBUD z kontrahentem, który pozostaje Państwa pracodawcą lub z którym współpracują Państwo w oparciu o inną podstawę, a także w celu przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń oraz odpowiedzi na przesłane pytania, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z otrzymanym pytaniem, zleceniem, przedstawioną ofertą, wykonaniem zawartych umów lub przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes PILE ELBUD (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu przez PILE ELBUD korespondencji i utrzymywaniu bieżącego kontaktu z kontrahentami, konieczności realizacji zawartych z kontrahentami umów  oraz przekazania odpowiedzi na Państwa pytanie, jak również  na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z otrzymanym pytaniem, zleceniem, przedstawioną ofertą, wykonaniem zawartych umów lub przetwarzaniem Państwa danych osobowych.


3. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

PILE ELBUD przetwarza Państwa dane obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu i adres email. Powyższe dane PILE ELBUD otrzymuje bezpośrednio od Państwa. PILE ELBUD przetwarza także inne, wyżej niewymienione dane osobowe, jeżeli PILE ELBUD otrzyma od Państwa takie dane.


4. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PILE ELBUD, w tym w szczególności usługi informatyczne, prawne, księgowe, płatnicze, jak również podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (takich jak sądy i organy państwowe).

Dane osobowe przetwarzane są przez okres wykonania umowy łączącej PILE ELBUD z jej kontrahentem oraz  do momentu  przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających lub mogących powstać w oparciu o niniejszą umowę. Dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z otrzymanym pytaniem, zleceniem, przedstawioną ofertą  lub przetwarzaniem Państwa danych osobowych będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z niniejszego tytułu albo do momentu wniesienia sprzeciwu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne,  ale niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy PILE ELBUD i jej kontrahentem .  W przypadku braku podania danych osobowych,  wykonanie niniejszej umowy nie będzie możliwe lub też będzie znacznie utrudnione.

Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


5. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PILE ELBUD przysługują Państwu następujące prawa:

   1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   2. prawo dostępu do danych;
   3. prawo do sprostowania danych;
   4. prawo do usunięcia danych;
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
   6. prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzą Państwo, że  przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Kandydaci do pracy w PILE ELBUD S.A. lub osoby ubiegające się o zawarcie umów cywilnoprawnych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Ciepłownicza 20, 31-574 Kraków), KRS: 0000515479, NIP: 6792628182, REGON: 357146655. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się w następujący sposób:

   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej - pod adresem [email protected];
   2. listownie - pod adresem PILE ELBUD S.A. ul. Ciepłownicza 20, 31-574 Kraków z dopiskiem ADO;
   3. telefonicznie - pod numerem 12 262 91 98;

2. Podstawa, cele przetwarzania danych osobowych oraz katalog przetwarzanych danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o:

   1. w przypadku osób ubiegających się o zawarcie umowy o pracę:
    1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO ; jako, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego  z art. 221 § 1 kodeksu pracy, a takżeart. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę  − w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, , data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,  przebieg dotychczasowego zatrudnienia.- Państwa zgodę na przetwarzanie danych, wyrażonąw CV i/lub w liście motywacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli przekazują Państwo dane inne niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
    2. uzasadniony interes PILE ELBUD (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności zweryfikowania Państwa umiejętności i kwalifikacji - w zakresie danych dotyczących Państwa wykształcenia, kwalifikacji zawodowych,  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów kwalifikacyjnych.
    3. uzasadniony interes PILE ELBUD (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.
    4. wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
   2. w przypadku osób ubiegających się o zawarcie umowy cywilnoprawnej:
    1. wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także jako iż, przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, , wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz ewentualnie innych danych przekazanych przez Państwa w szczególności w CV i liście motywacyjnym.
    2. uzasadniony interes PILE ELBUD (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności zweryfikowania Państwa umiejętności i kwalifikacji - w zakresie danych dotyczących Państwa wykształcenia, kwalifikacji zawodowych,  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów kwalifikacyjnych.
    3. uzasadniony interes PILE ELBUD (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.
    4. wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procedur zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) -  w celu przeprowadzenia w przyszłości niniejszych procedur.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

    1. przeprowadzenia procesu rekrutacji lub procedur zmierzających do zawarcia umowy cywilnoprawnej;
    2. weryfikacji i oceny Państwa kwalifikacji do pracy lub wykonywania określonych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
    3. weryfikacji i oceny Państwa zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy lub wykonywania określonych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
    4. wyboru odpowiedniej osoby do pracy w PILE ELBUD S.A. lub wykonywania określonych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
    5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.

PILE ELBUD przetwarza Państwa dane osobowe obejmujące:

 1. imię (imiona) i nazwisko
 2. datę urodzenia
 3. dane kontaktowe wskazane przez Państwa
 4. wykształcenie
 5. kwalifikacje zawodowe
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

PILE ELBUD przetwarza także inne, wyżej niewymienione dane osobowe, jeżeli PILE ELBUD otrzyma od Państwa takie dane.

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest konieczne do ubiegania się o przyjęcie Państwa do pracy w PILE ELBUD S.A. lub  o zawarcie z niniejszą spółką umowy cywilnoprawnej. W przypadku braku podania danych, Państwa kandydatura nie zostanie rozpatrzona.


3. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państwo aplikują lub do czasu zakończenia procesu zmierzającego do zawarcia określonej umowy cywilnoprawnej.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji lub procesów zmierzających do zawarcia określonej umowy cywilnoprawnej, Państwa dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu ich zebrania.

Dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych  będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z niniejszego tytułu albo do momentu wniesienia sprzeciwu.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PILE ELBUD, w tym w szczególności usługi informatyczne,  prawne, księgowe, płatnicze, jak również podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (takich jak sądy i organy państwowe).


4. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

   1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   2. prawo dostępu do danych;
   3. prawo do sprostowania danych;
   4. prawo do usunięcia danych;
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
   6. prawo do przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny PILE ELBUD lub na adres poczty elektronicznej wskazane w pkt 1.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.