O nas

O spółce

Spółka PILE ELBUD jest obecna na polskim rynku budownictwa elektroenergetycznego od 20 lat.

Początki firmy sięgają roku 2000. PILE ELBUD powstała na bazie kadry inżynieryjno-technicznej wywodzącej się z Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Kraków. Jako profesjonalna firma specjalizujemy się w kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych dla całej branży budownictwa elektroenergetycznego, począwszy od projektowania oraz pozyskania prawa drogi poprzez kompletację dostaw, wykonawstwo i rozruch aż do przekazania obiektu Inwestorowi.

Spółka rozwija również zakres działalności dot. realizacji innowacyjnych projektów energetycznych związanych głównie z odnawialnymi źródłami energii oraz szerokorozumianą tematyką magazynowania energii.

Korzystając z rozległej wiedzy i doświadczenia naszej kadry inżynieryjno-technicznej stosujemy i systematycznie wdrażamy najnowocześniejsze rozwiązania projektowo-technologiczne, co umożliwia nam zapewnienie najwyższej jakości w realizowanych przez nas zadaniach inwestycyjnych.

Dzięki utrzymaniu pełnej gotowości brygad montażowych i sprzętu, jesteśmy gotowi do niezwłocznego przystąpienia do usuwania zgłaszanych awarii. Realizujemy obiekty dla resortu energetyki: operatora systemu przesyłowego – Polskich Sieci Elektroenergetycznych; operatorów systemów dystrybucyjnych min. TAURON, PGE Polska Grupa Energetyczna, ENEA, ENERGA; telekomunikacji energetycznej oraz energetyki kolejowej – PKP Energetyka – Obsługa Sp. z o.o. Klientami Spółki są również Inwestorzy spoza energetyki.

Wysoka jakość wykonawstwa i bezkonfliktowa współpraca pozwala nam zadowolić najbardziej wymagających Inwestorów.

To wszystko oraz wysiłek i zaangażowanie naszych pracowników w ciągły rozwój firmy zaowocowało przyznaniem nam przez miesięcznik Puls Biznesu prestiżowego członkostwa w elitarnym Klubie Gazel Biznesu, a także zakwalifikowaniem się do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015<
ISO 18001:2004
ISO 18001:2004

Zarząd

Andrzej Kaczmarek - Prezes Zarządu

Břetislav Baruch - Wiceprezes Zarządu

Założyciel

Zbigniew Nuciński (ur. 26 listopada 1957 r. w Lublinie, zm. 23 października 2015 r. w Krakowie) – długoletni, zasłużony pracownik energetyki, założyciel i wieloletni Prezes Zarządu PILE ELBUD S.A.

W czerwcu 1984 roku ukończył Politechnikę Lubelską na Wydziale Elektrycznym ze specjalnością przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej. Swoją pierwszą pracę podjął w styczniu 1985 roku w Przedsiębiorstwie Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Lublin na stanowisku Inżyniera Budowy. Tam awansował na stanowisko Kierownika Budowy, później Kierownika Działu Wykonawstwa.

W roku 1997 Zbyszek postanowił związać swoje życie zawodowe na stałe z Krakowem. Jako Członek Zarządu Spółki ABB ELBUD Kraków S.A. wywodzącej się bezpośrednio z PBE Kraków powołanego w roku 1946 dla odbudowy i rozbudowy krajowej infrastruktury służącej przetwarzaniu i przesyłowi energii elektrycznej, pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Infrastruktury i Linii Elektroenergetycznych.

W 2000 roku, Zbyszek podjął się trudnego i ryzykownego zadania i razem z kolegami założył własną firmę pod nazwą PILE ELBUD Kraków Sp. z o.o., gdzie zasiadł w fotelu Prezesa Zarządu. Bazując na zgromadzonym doświadczeniu i wiedzy, przy ogromnym zaangażowaniu i poświęceniu uczynił z PILE ELBUD rozpoznawalną na rynku energetycznym markę.

Zbigniew Nuciński należał do Stowarzyszenia Energetyków Polskich, Towarzystwa Projektowo-Wykonawczego Budownictwa Elektroenergetycznego Energetus w Warszawie. Wyróżniał się siłą charakteru i pogodą ducha. Dla współpracowników był liderem, który odznaczał się empatią a dzięki wysokim wymaganiom w stosunku do siebie, inspirował innych do wyznaczania sobie ambitnych celów.

W dniu 23 października 2015 r., przeżywszy 57 lat zmarł po długiej chorobie.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm:
ISO 9001:2015 (Zarządzanie Jakością)
ISO 14001:2015 (Zarządzanie Środowiskowe)
PN-N 18001:2004 (Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy)

PILE ELBUD S.A. posiada wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania w zakresie norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001.

Głównymi celami jakościowymi firmy są:

 • projektowanie, budowa i modernizacja obiektów elektroenergetycznych, traktów światłowodowych oraz masztów telekomunikacyjnych o największym poziomie jakości i spełniających oczekiwania najbardziej wymagających klientów,
 • utrzymywanie znaczącej roli na rynku w realizowanym zakresie produktów i usług,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i negatywnemu wpływowi na środowisko w trakcie wykonywanych zadań,
 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • zaangażowanie Zarządu i Kierownictwa w promowanie, rozwijanie i realizowanie działań projakościowych wśród załogi,
 • stosowanie materiałów i technologii o poziomie jakości zapewniającym najwyższą niezawodność obiektów,
 • utrzymywanie najwyższych kwalifikacji pracowników oraz uwzględnienie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • rozpoznawanie i reagowanie na potrzeby klientów poprzez stałą współpracę,
 • zapewnienie zasobów i środków umożliwiających skuteczną realizację podejmowanych działań,
 • najwyższą jakość projektów i wykonawstwa oraz bezkonfliktową współpracę zapewniając zadowolenia naszych klientów,
 • zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia organizacja się zobowiązuje, w tym dotyczących aspektów środowiskowych i BHP,
 • ustalenie i przegląd celów oraz zadań środowiskowych,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • systematyczne doskonalenie i rozwijanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004.

Zapewniamy, że niniejsza polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została zakomunikowana, jest zrozumiała i akceptowana przez wszystkich pracowników PILE ELBUD S.A., oraz przeglądana pod względem jej aktualności i przydatności. Jest również w razie konieczności dostępna dla zainteresowanych stron.

Wymagania w zakresie BHP i Ochrony Środowiska
§ 1.

Wymagania w zakresie BHP i Ochrony Środowiska wobec podwykonawcy

 1. Obowiązek okazania dokumentów potwierdzających ważność szkoleń BHP, badań lekarskich oraz odpowiednich uprawnień i świadectw kwalifikacyjnych;
 2. Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad swoimi pracownikami;
 3. Wyznaczenie osoby (z imienia i nazwiska) do kontaktu w sprawach BHP z Kierownikiem Budowy z obowiązkiem jej przebywania na terenie budowy;
 4. Obowiązek niezwłocznego zgłaszania Kierownikowi Budowy wszelkich potencjalnych zdarzeń wypadkowych, incydentów, awarii i wypadków zaistniałych wśród pracowników lub na jego stanowiskach pracy w trybie określonym procedurami Zleceniodawcy;
 5. Zgoda na udział przedstawiciela służb BHP Zleceniodawcy we wszelkich postępowaniach związanych z wypadkami, awariami i innymi zdarzeniami. Udostępnianie zebranych w tym zakresie materiałów oraz przekazywanie kopii dokumentacji ustalających okoliczności i przyczyny tych zdarzeń;
 6. Postępowania zgodnie z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi, mającymi zastosowanie w działalności Podwykonawcy;
 7. Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska w czasie prowadzenia robót;
 8. Prowadzenie gospodarki odpadami każdorazowo zgodnie z dyspozycją Zleceniodawcy, zapewniające odpowiednie segregowanie umożliwiające przekazanie odpadów do powtórnego ich wykorzystania lub unieszkodliwiania zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska;
§ 2.

Wymogi wobec podwykonawców do spełnienia - warunkujące wejście na budowę

Wymogi te powinny być elementem szkolenia „wprowadzającego” dla podwykonawców, przeprowadzonego przez służbę BHP lub Kierownika Budowy, przed wprowadzeniem pracowników podwykonawcy na budowę.

 1. Właściwy, zgodny z przepisami i normami ubiór roboczy dostosowany do przewidywanego zakresu prac. Wyposażenie powinno wynikać z oceny ryzyka zawodowego i charakteru wykonywanej pracy;
 2. Podstawowe wyposażenie pracownika warunkujące dopuszczenie do wykonywania prac:
  • Hełm ochronny;
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska w czasie prowadzenia robót;
  • Kamizelka ostrzegawcza lub równoważne np.: kurtki, koszulki itp.;
  • Buty ochronne;
  • Odzież ochronna lub robocza spełniająca wymogi PN;
 3. Środki ochrony indywidualnej wg specyfiki robót – z aktualnym terminem ważności do użytkowania;
 4. Odbycie szkolenia informacyjnego prowadzone przez służbę BHP Zleceniodawcy, dla zakresu prac przewidzianego dla podwykonawcy;
 5. Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania prac w przypadku zaakceptowanej przez Zleceniodawcę konieczności zmiany technologii prowadzenia robót;
 6. Wykaz imienny pracowników podwykonawcy z obowiązkiem jego aktualizacji na bieżąco;
 7. Uprawnienia budowlane Kierownika Robót;
 8. Aktualne badania lekarskie pracowników – kserokopie zaświadczeń dostarczone Kierownikowi Budowy przed dopuszczeniem do pracy;
 9. Aktualne szkolenia BHP – kserokopie zaświadczeń dostarczone Kierownikowi Budowy przed dopuszczeniem do pracy;
 10. Lista osób wyznaczonych do udzielania pomocy przedmedycznej;
 11. Uprawnienia personelu technicznego (elektrycy, operatorzy sprzętu, spawacze, hakowi) - zaświadczenia do wglądu wraz z obowiązkiem posiadania ich na stałe przez uprawnionych;
 12. Dokumentacja UDT – rejestry, dopuszczenia, świadectwa, przeglądy, konserwacje – przy maszynach;
§ 3.

Zleceniodawca jest uprawniony do:

 1. Wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zorganizowanych przez Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy, na terenie budowy;
 2. Wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli ich wykonania;
 3. Żądania czasowego lub trwałego usunięcia z terenu budowy pracowników Podwykonawcy rażąco naruszających obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. Wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją robót budowlanych;
 5. Wstrzymania robót i prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia. W takim przypadku Zleceniodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione z tego tytułu przez Podwykonawcę. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić podstawy do uzasadniania ewentualnych opóźnień;
 6. Naliczania Podwykonawcy kar porządkowych w sytuacji:
  1. Braku wyposażenia lub niestosowanie przez pracowników i osoby wykonujące pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego - w kwocie 100 (słownie: sto) złotych za każdy ujawniony przypadek;
  2. Braku ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska - w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych za każdy ujawniony przypadek;
  3. Naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym określonych w BIOZ, IBWR lub instrukcji BHP - w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych za każdy ujawniony przypadek;
  4. Przebywanie na terenie budowy pracowników będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających - w kwocie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych za każdy ujawniony przypadek oraz trwałe odsunięcie od pracy na budowie takich pracowników;
  5. Dopuszczenia do wykonania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierującej - w kwocie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych za każdy ujawniony przypadek;
  6. Dopuszczenie do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami - w kwocie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych za każdy ujawniony przypadek.
 7. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnej kontroli nieprawidłowości, o których mowa w § 3 pkt 5, karę za każdy ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie o 50% kary nałożonej ostatnio za takie samo naruszenie.
OGÓLNE WARUNKI DOSTAW, SPRZEDAŻY I USŁUG „OWDSiU"
§ 1.
 1. Niniejsze OWDSiU mają zastosowanie do umów zawieranych w formie zamówień na sprzedaż i dostawy oraz zleceń o świadczenie usług, w których Kupującym/Odbiorcą/Zlecającym wykonanie usługi (Zleceniodawcą) jest PILE ELBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, NIP: 6792628182, REGON: 357146655, zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000515479; e-mail: [email protected] – zwana dalej jako: PILE ELBUD S.A.
 2. Niniejsze OWDSiU są powszechnie dostępne na stronie internetowej www.pile-elbud.pl, o czym Sprzedawca/Dostawca/Wykonujący usługę (w dalszej części dokumentu: Zleceniobiorca) jest informowany przed zawarciem umowy. Zleceniobiorca zawierając umowę tym samym potwierdza, że OWDSiU zostały mu udostępnione i wyraża na nie zgodę, jako na integralną część umowy. Jeżeli Zleceniobiorca pozostaje w stałych stosunkach handlowych z PILE ELBUD S.A. przyjęcie przezeń OWDSiU przy pierwszym zamówieniu, uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 3. PILE ELBUD S.A. oraz Zleceniobiorca w dalszej części OWDSiU, zwani dalej łącznie jako: „Strony”.
§ 2.

PILE ELBUD S.A. dokonuje zamówień (w przypadku umów sprzedaży i dostawy) lub zleceń (w przypadku umów o świadczenie usług) w formie pisemnej, załączając treść niniejszych OWDSiU, które obowiązują Strony każdej z umów.

§ 3.

Wysokość, forma i warunki wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz zleceń jak i obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi (jeżeli dotyczą), zostaną określone w umowie, o której mowa w § 10.

§ 4.

PILE ELBUD S.A. dokonuje zapłaty ceny (w przypadku umów sprzedaży i dostawy) lub wynagrodzenia (w przypadku umów o świadczenie usług) w terminie wskazanym w zamówieniu, zleceniu lub umowie od otrzymania od Zleceniobiorcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego PILE ELBUD S.A.

§ 5.

W przypadku przekroczenia terminu dostarczenia towaru (w przypadku umów sprzedaży i dostawy) lub terminu wykonania usługi (w przypadku umów o świadczenie usług) Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz PILE ELBUD S.A. kary umownej w wysokości 0,2% ceny lub wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia. PILE ELBUD S.A. jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 6.
 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących PILE ELBUD S.A. uzyskanych przy zawieraniu i wykonywaniu umowy, zarówno w czasie jej zawierania, wykonywania, jak i bezterminowo po zakończeniu współpracy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich informacji programowych, technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych PILE ELBUD S.A., nieujawnionych do wiadomości publicznej (tajemnica przedsiębiorstwa), które Zleceniobiorca może uzyskać w czasie wykonywania umowy.
 2. W przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz PILE ELBUD S.A. kary umownej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc PLN) za każde naruszenie, w terminie 7 dni od otrzymania od PILE ELBUD S.A. wezwania do zapłaty kary umownej. PILE ELBUD S.A. jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 3. Dane osobowe uzyskane w ramach wykonywania umowy będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
§ 7.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i do wykonania umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz przeszkolone w zakresie obowiązujących, przy wykonywaniu tego typu prac, przepisów BHP. Jednocześnie jako podmioty korzystające ze środowiska, są zobowiązani do przestrzegania wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów i szczegółowych wymagań PILE ELBUD S.A. ws. BHP i Ochrony Środowiska dostępnych na stronie www.pile-elbud.pl oraz zintegrowanego systemu zarządzania ISO9001:2008, ISO14001:2004, PN-N 18001:2004 wdrożonego w PILE ELBUD S.A

§ 8.
 1. Zleceniobiorca udziela gwarancji i rękojmi na czas wskazany w zamówieniu, zleceniu lub umowie od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego. Zleceniobiorca jest zobowiązany do bezzwłocznego (nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia) usunięcia na swój koszt, każdej stwierdzonej wady i usterki powstałej z przyczyn od PILE ELBUD S.A. niezależnych.
 2. PILE ELBUD S.A. zastrzega sobie możliwość naliczenia kar umownych, za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji –w wysokości 0,2 % ceny lub wynagrodzenia netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
§ 9.

Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia, gwarancje i zmiany umowy, zamówienia oraz zlecenia składane ustnie przez pracowników czy przedstawicieli PILE ELBUD S.A. w związku z zawarciem umowy, złożeniem oferty nie są wiążące i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec PILE ELBUD S.A. Wszelkie uzgodnienia wymagają formy pisemnej zgodnie z zasadami obowiązującymi w PILE ELBUD S.A.

§ 10.

W przypadku określenia przez PILE ELBUD S.A. w Zamówieniu lub w Zleceniu innych warunków bądź zawarcia przez Zleceniobiorcę z PILE ELBUD S.A. pisemnej umowy sprzedaży, dostawy lub umowy o świadczenie usług, tak określone warunki bądź postanowienia takiej umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWDSiU, w przypadku ich rozbieżności z postanowieniami niniejszych OWDSiU.

§ 11.
 1. W przypadku, gdy poszczególne postanowienie niniejszych OWDSiU okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązują się odpowiednio zmienić postanowienie z zachowaniem uprzedniej intencji Stron.
 2. Niniejsze OWDSiU jest jedynym uregulowaniem umownym wiążącym Strony (poza umową) w zakresie umów zawieranych w formie zamówień na sprzedaż i dostawy oraz zleceń o świadczenie usług. Tym samym strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych przez Zleceniobiorcę.
 3. PILE ELBUD S.A. nie akceptuje ogólnych warunków umów ani wzorców umownych Zleceniobiorcy bez pisemnej zgody.
§ 12.

Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby PILE ELBUD S.A.

§ 13.

Zleceniobiorca niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z OWDSiU, rozumie treść tego dokumentu i w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Komunikacja z akcjonariuszami

Zarząd Spółki pod firmą PILE ELBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), niniejszym po raz drugi wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w sekretariacie Spółki pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki pod firmą PILE ELBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), niniejszym po raz pierwszy wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w sekretariacie Spółki pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515479, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 września 2020 r., godz. 9:00, w siedzibie Spółki przy ul. Ciepłowniczej 23, 31-574 Kraków z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
 7. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
  • rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego Spółki za rok 2018 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki.
  • sposobu pokrycia straty za rok 2019.
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
  • wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
  • zmiany statutu Spółki.
 8. Zamknięcie obrad.

Zwołujący Walne Zgromadzenie informuje o możliwości udziału w walnym zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do wymogów art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje treść proponowanej zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §28 Statutu Spółki:

§28

 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do wypłaty akcjonariuszom.
 2. Decyzje w sprawach podziału zysku pomiędzy akcjonariuszy, w sprawie wyłączenia zysku od podziału i w sprawie pokrycia strat podejmowane są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 3. Wyłączony od podziału zysk może być przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego lub na inny fundusz.
 4. Akcjonariusze uczestniczą w zysku przeznaczonym do wypłaty proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji.

Otrzymuje następujące brzmienie:

§28

 1. Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do wypłaty akcjonariuszom.
 3. Decyzje w sprawach podziału zysku pomiędzy akcjonariuszy, w sprawie wyłączenia zysku od podziału i w sprawie pokrycia strat podejmowane są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 4. Wyłączony od podziału zysk może być przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego lub na inny fundusz.
 5. Akcjonariusze uczestniczą w zysku przeznaczonym do wypłaty proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji.